Home

Blijven we apatisch of gaan we iets doen aan kindermishandelingen partnergeweld?

Blijven we bij echtscheidingen investeren op verbetering communicatie tussen ouders, terwijl de communicatie het middel is tot macht? Met een narcist komt nooit! wederzijdse communicatie tot stand ! Strijd in stand houden is functioneel en het is niet kind in de knel door strijd ouders, maar KIND EN OUDER in de KNEL.

DANKZIJ de éénzijdige visie  van alle professionals die bij gezinnen betrokken zijn enspecifiek in echtscheidingsprocedures en bij bemoeienis van instanties kunnen ouder en kinderen NIMMER ontsnappen !

Kinderen en ouders worden nu geconfronteerd met het machtsspel van de narcist  én de macht van de professional die met toenemende drang- en dwangmaatregelen gezonde ouders en kinderen verder klem zet.

Macht uit onmacht van narcist en professional!

Kinderen en ouders hebben met spoed regie nodig, want het misbruik moet stoppen! *


De narcist is met of zonder diagnose eenvoudig te herkennen aan zijn of haar specifieke gedrag en communicatie. De narcist is een ieder die uit noodzaak dit machtsspel in moet zetten, omdat hij of zij anders onmachtig is.

Een narcist m/v heeft ons nodig om te bestaan. Als we weten hoe het machtsspel van de narcist werkt, dan weten we dat in de psychologische oorlogsvoering wij door de narcist als middel worden ingezet bij mishandeling van kinderen en partners. Met kennis en inzicht heeft een ieder van ons de macht om kindermishandeling en partnergeweld te stoppen! We kunnen er naar streven dat ook de narcist zijn imago behoudt, zodat partners worden bevrijd van stalking en geweld en kinderen zich vrij kunnen gaan ontwikkelen.

Als we weten, kunnen we nooit meer niet weten......

Bent u familie, vriend, een professional, rechter, mediator, advocaat, politieman, jeugdbeschermer, onderwijzer, arts, maatschappelijk werker, wetenschapper, beleidsmaker? Bent u betrokken bij ouders en kinderen? Bent u betrokken bij echtscheiding? U kunt het verschil maken!

Een narcist* (m/v) is niet in staat tot zelfreflectie en kan zich niet inleven in anderen. Omdat de narcist niet aan de eigen impulsen kan refereren is hij extreem afhankelijk van informatie van buitenaf. Gedurende het leven bouwt hij zorgvuldig een beeld op van zichzelf dat echter slechts bestaat in referentie tot anderen. Maar anderen bewegen en situaties veranderen. Zonder zelfreflectie en zonder te weten wat anderen beweegt, is het voor de narcist dan moeilijk verbanden te leggen en grip te houden. De narcist wordt gedreven door existentiële angst, omdat hij om te bestaan alle informatie over hoe hij zich moet manifesteren, steeds weer moet halen uit de mensen om hem heen en de situaties waarmee hij wordt geconfronteerd. Voor hem zal elke interactie gericht zijn op het perfectioneren van dit opgebouwde zelfbeeld, zodat hij veilig is.

Heeft de narcist een partner of een partner en kinderen is het beeld van het fantastische gezin, de perfecte vader en echtgenoot het beeld dat in de buitenwereld moet worden gehandhaafd. Het betekent dat alle gezinsleden dit beeld van hem en het gezin moeten blijven bevestigen, omdat dit anders bij de narcist extreme angst oproept.
Macht om alle gezinsleden onder contrôle te houden is voor de narcist een noodzaak om zichzelf in stand te houden.
Op het moment dat er sprake is van echtscheiding en de narcist wordt verlaten, ontstaat de situatie dat de narcist wordt aangetast in zijn zorgvuldig opgebouwde zelfbeeld en dus letterlijk dreigt te worden aangetast in zijn bestaan. De weg om de existentiële angst zelf onder contrôle te hebben, is het vernietigen van het beeld van de partner als goede echtgenote en moeder en het inzetten van macht om de kinderen onder zijn contrôle te houden. Als de buitenwereld gelooft, dat de echtgenote dader is en zij hem dit aandoet, kan hij het beeld van goede echtgenoot voor zichzelf in stand houden. Als de partner als moeder gediskwalificeerd wordt, gekenmerkt wordt als gek, getraumatiseerd, depressief bijv. en dit door derden wordt bevestigd, kan hij de contrôle over de kinderen krijgen en behouden. Kinderen hebben in zijn beeld een functie; zij zijn een verlengstuk van hemzelf, een middel om macht te hebben in relatie tot de partner; daarnaast maakt hun kwetsbaarheid hen manipuleerbaar om hem als vader te blijven bewonderen. Zij bieden hem  referentie. Kinderen hebben in relatie tot een narcist geen mogelijkheid een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen en zullen uit angst op hem gericht blijven en zich blijven aanpassen. Als dit niet doorbroken wordt, beschadigt dit het kind voor altijd.

Kinderen hebben het recht zich vrij te ontwikkelen: Als kinderen mogen weten dat de relatie met de narcistische ouder gebaseerd is op manipulatie ten behoeve van de ouder zelf, dan kunnen zij bij beperkte omgang ook leren uit deze relatie en uit het mishandelingspatroon groeien. Het ligt niet aan hen!
Mishandeling is verboden: Met steun van derden kunnen partners uitgroeien tot stevige persoonlijkheden, hun angsten overwinnen, kunnen zij loskomen van de narcist en hun kinderen tot steun zijn. Zonder onze steun niet!
Een keuze voor of tegen: Als familie en vrienden oprecht betrokken kunnen blijven bij partners en kinderen en zich niet door leugens in het machtsspel van de narcist van hen laten isoleren, dan kunnen zij partners en kinderen tot steun blijven.
De verantwoordelijkheid van de professional: De professional die het machtsspel van de narcist begrijpt, kan de mishandeling van partners en kinderen stoppen en de narcist tegen zelfdestructie beschermen. De narcist stopt niet zonder begrenzing door derden. Hij zal om te bestaan perfect aan grenzen voldoen (en vervolgens trachten deze weer uit te breiden). Zonder geconsolideerde grenzen zal het geweld blijven toenemen!

Anno 2016 is bij echtscheiding en in gezinssituatiest het beleid en de uitvoering van alle professionals die betrokken zijn bij de ouders en de kinderen slechts gebaseerd op één fundamentele denkwijze. Een denkwijze die ernstig tekort schiet als er sprake is van een narcistische ouder. Het gehele stelsel van zorg, rechtsgang en kinderbescherming is gebaseerd op een denkwijze die kindermishandeling en partnergeweld in stand houdt en slechts doet toenemen. In het beleid en dit ook bij scheiding wordt op basis van deze eenzijdige denkwijze continu ingezet op het verbeteren van de communicatie tussen ouders, terwijl in de communicatie met een narcist nimmer wederzijdse communicatie tot stand kan komen en dit dus ook nimmer tot oplossingen kan leiden voor de betrokken ouders en kinderen. Sterker nog, de communicatie en het gedrag zijn middel tot macht!! Er wordt gesproken over vechtscheidingen, terwijl het gehele stelsel van drang en dwang is gebaseerd op een fundamentele denkwijze die dan tot de vechtscheidingen leidt. In de uitvoering biedt het de professional macht over ouders en kinderen, terwijl in de praktijk gezonde ouders en kinderen worden ontkracht en narcistische ouders worden gesterkt en getstimuleerd om gebruik te maken van het machtsspel (kindermishandeling en partnergeweld). De vechtscheiding: zelfs na 8  of 12 jaar! wordt nog ingezet door rechters en jeugdbescherming op programma's als 'ouderschap blijft' en 'kinderen uit de knel'  en 'ouders moeten hun communicatie verbeteren in het belang van de kinderen' , terwijl niemand zich afvraagt of er eigenlijk sprake is van strijd tussen ouders en kinderen in de knel. Dit werkt slechts als er mogelijkheden zijn om wederzijdse communicatie tot stand te brengen tussen ouders en als beide ouders ook het belang van kinderen kunnen zien en kunnen nastreven. Ouders zijn verplicht om beiden deze verantwoordelijkheid te dragen, want anders.... Ondertussen groeien kinderen op en worden groter, terwijl hen een gezonde jeugd is ontnomen.

Beleid gebaseerd op keuze van beleid en een bredere visie en dit op basis van vroegsignalering (protocol vroegsignalering) en een aanvullende aanpak 'Methodiek Neutraal Ouderschap'  leidt tot oplossingen (boek verschijnt in december 2016), zodat de duur van echscheidingen ook wordt beperkt (kosteneffectief!). Aansluitend zal hier het boek 'adviezen bij echtscheiding van een narcist' worden gepubliceerd  voor slachtoffers. Structureel onderdeel van het machtsspel is oudervervreemding en hier zal uitgebreid op worden ingegaan, zodat hierin de regie kan worden genomen en dit kan worden voorkomen.

Kindermishandeling en partnergeweld stopt niet vanzelf!

* het woord narcist wordt gebruikt voor het leesgemak en het betreft een persoon die met of zonder diagnose van een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis in gedrag en communicatie gebruikt maakt van een specifiek en kenmerkend machtsspel uit onmacht. Als we spreken van hij, kan het ook zij betreffen. Een narcist zoekt geen hulp, omdat hij zichzelf perfect vindt en zal zich niet laten diagnostiseren. Een narcist is gewetenloos. Hij kan slechts bestaan door anderen te misbruiken. Hij heeft de noodzaak om elk beeld dat hij schept aan te nemen als de waarhied, ook al is het alleen zijn eigen waarheid. Hij kan daardoor zeer geloofwaardig overkomen. Een narcist is niet in staat tot het aangaan van intieme relaties; hij is alleen op zichzelf gericht en relaties zijn object. De narcist zal om zijn perfecte zelfbeeld in stand te houden, altijd schuld en gevoelens van onverede bij de ander leggen (projectie); hij kan geen verantwoording nemen voor zijn eigen gedrag. De narcist schuwt geen enkele leugen om grip te houden op de situatie. Hij zal mensen (ook kinderen binnen het gezin) tegen elkaar opzetten (verdeel en heers). De narcist zal zijn partner en kinderen isoleren. De narcist zal om macht te hebben, verleiden zodat men in hem gelooft en vervolgens verwarren en diskwalificeren, zodat men op hem gericht blijft (mishandelingspatroon). Hij zal derden inzetten (Triade). De narcist heeft baat bij het in stand houden van conflict, zodat hij de macht kan behouden! En zo veel meer.

De narcist is in staat ons te manipuleren, omdat wij normaal gedrag en normale communicatie verwachten en dit als uitgangspunt nemen in de omgang en in ons oordeel.Citaat: "Ogen zijn de spiegels van de ziel"       ... een narcist kijkt je niet aan.

*Het Narcistisch Machtsspel Vroeg Signalering en Methodiek Neutraal Ouderschap ter preventie Vechtscheiding, Kindermishandeling, Partnergeweld en Ouderverstoting  ISBN 9 789082 656909 http://www.boekenbestellen.nl